PROWADZIMY SERWIS INSTALACJI GAZOWYCH

Instalacje gazowe należy dobrać odpowiednio do silnika, jaki posiada nasze auto.
Zaczynając od najprostszych silników gaźnikowych skończywszy na nowoczesnych i najbardziej skomplikowanych układach wielopunktowego wtrysku benzyny.

LPG jest bezpiecznym paliwem

Urządzenia i elementy gazowej instalacji zasilającej zanim zostaną zamontowane w samochodzie muszą przejść szereg bardzo skomplikowanych badań, których zasadniczym celem jest ustalenie czy ich eksploatacja zapewnia użytkownikowi bezpieczeństwo. Potwierdzenie tych badań w formie znaku homologacji międzynarodowej znajduje się na korpusie każdego z urządzeń. Badaniu podlega również cała instalacja zasilająca silnik paliwem gazowym, której zasady montażu określa obowiązujące w naszym kraju Prawo Drogowe. Ponadto samochód wyposażony w instalację zasilającą podlega corocznemu badaniu technicznemu na uprawnionej stacji kontroli pojazdów. Wszystkie te elementy oddziaływania prawnego mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W celu wyjaśnienia zachowania się urządzeń i elementów instalacji zasilającej w przypadkach ekstremalnych np. kolizji drogowej dokonywano oceny skutków wypadków drogowych zwracając szczególną uwagę na aspekty bezpieczeństwa użytkownika pojazdu z silnikiem zasilanym paliwem gazowym. We wszystkich przypadkach staranność montażu i niezawodność instalacji gwarantowała użytkownikowi bezpieczeństwo i możliwość ponownego wykorzystania instalacji w naprawionym samochodzie. Na potrzeby Policji i Straży Pożarnej firma STAKO, znany producent zbiorników do magazynowania LPG przeprowadziła również badania, których celem była odpowiedź na pytanie co się stanie gdy zbiornik zostanie przestrzelony pociskiem o różnym kalibrze i pociskiem zapalającym. Wynik badania był zaskoczeniem dla wszystkich, gdyż żaden ze zbiorników wypełnionych LPG nie zapalił się.